Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж”


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж”

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 5, ст. 508 – деловодство; 
  • Относно: Доклад с проект на Решение на Столичен общински съвет с рег. № СОА21-ДИ05-29/13/12.05.2021 г. за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж“ с вносител Албена Атанасова, заместник-кмет направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“

По електронен път:

  • На електронна поща: t.guyrova@sofia.bg
  • Относно: Доклад с проект на Решение на Столичен общински съвет с рег. № СОА21-ДИ05-29/13/12.05.2021 г. за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж“ с вносител Албена Атанасова, заместник-кмет направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“.

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 14.05.2021 г. до 14.06.2021 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Тоня Гюрова – юрисконсулт в дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“
  • тел. за връзка: 02/8035 922
  • ел. поща: t.guyrova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


Публикувано на 23.06.2021 г.

СПРАВКА за постъпилите предложения и становища по публикуван Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж” на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове