Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Доклад и проект на Решение на СОС с рег. № СОА20-ВК66-497/18.01.2021 г. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” с вносител Албена Атанасова, заместник-кмет направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: „Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”


1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

  • на хартиен носител: гр. София, ул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 5, ст. 508 – деловодство.
  • по електронен път: на ел. поща: s.markova@sofia.bg

2. Форма на обществената консултация: 

  • Писмени консултации

3. Период на консултацията: 

  • 30 (тридесет) дни, от 20.01.2021 г. до 19.02.2021 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Силвия Грънчарова-Маркова – старши юрисконсулт в дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“
  • Телефон за връзка: 02/8035922
  • Електронна поща: s.markova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: 

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения и становища по публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот"