Стратегия за сигурност на Столична община 2021 – 2027

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-10245/01.12.2020 г. относно приемане на Стратегия за сигурност на Столична община 2021 – 2027


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Проект на Стратегия за сигурност на Столична община 2021 – 2027

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Борислав Иванов – общински съветник, Карлос Контрера – общински съветник, Веселин Милев – общински съветник, Иван Пешев – общински съветник, Борис Петров – общински съветник, Иво Божков – общински съветник
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-10245/01.12.2020 г. относно приемане на Стратегия за сигурност на Столична община 2021 – 2027

По електронен път:

  • На ел. поща: bconeva@sofia.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-10245/01.12.2020 г. относно приемане на Стратегия за сигурност на Столична община 2021 – 2027

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 14 (четиринадесет) дни – от 01.12.2020 г. до 15.12.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Бистра Цонева  – главен експерт в дирекция „Секретариат на СОС", e-mail: bconeva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.