Наредба за определяне на размера на местните данъци и такси на Столичен общински съвет, във връзка с намаляване на патентния данък за места за настаняване с оглед на тежките последствия, вследствие на пандемията от коронавирус за тях

СЪОБЩЕНИЕ
 

ОТНОСНО: Доклад с рег. № СОА20-ВК66-9791/19.11.2020 г. относно промяна на Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси на Столичен общински съвет във връзка с намаляване на патентния данък за места за настаняване с оглед на тежките последствия, вследствие на пандемията от коронавирус за тях
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Промяна на Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси на Столичен общински съвет във връзка с намаляване на патентния данък за места за настаняване с оглед на тежките последствия, вследствие на пандемията от коронавирус за тях.
 

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Владислав Панев – общински съветник
  • Относно: Обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-9791/19.11.2020 г. относно промяна на Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси на Столичен общински съвет във връзка с намаляване на патентния данък за места за настаняване с оглед на тежките последствия, вследствие на пандемията от коронавирус за тях.

По електронен път:

  • На ел. поща: nikolai.ignatov@abv.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-9791/19.11.2020 г. относно промяна на Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси на Столичен общински съвет във връзка с намаляване на патентния данък за места за настаняване с оглед на тежките последствия, вследствие на пандемията от коронавирус за тях.

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 14 (четиринадесет) дни – от 20.11.2020 г. до 04.12.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

  • Доклад с рег. № СОА20-ВК66-9791/19.11.2020 г. относно промяна на Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси на Столичен общински съвет във връзка с намаляване на патентния данък за места за настаняване с оглед на тежките последствия, вследствие на пандемията от коронавирус за тях.

5. Координати за връзка:

  • Николай Игнатов – сътрудник към общинските съветници от „Демократична България“
  • Електронна поща: nikolai.ignatov@abv.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.