Отмяна на Наредба за концесиите на Столичен общински съвет и Наредба на Столичен общински съвет за предоставяне на концесии

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Доклад с рег. № СОА20-ВК66-8284/08.10.2020 г. относно отмяна на Наредба концесиите на Столичен общински съвет (приета с Решение № 621 по Протокол № 60 от 29.09.2005 г. на Столичен общински съвет) и Наредба на Столичен общински съвет за предоставяне на концесии (приета с Решение № 1 по Протокол № 26 от 03.04.1997 г., изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г. на Столичен общински съвет)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Отмяна на Наредба за концесиите на Столичен общински съвет (приета с Решение № 621 по Протокол № 60 от 29.09.2005 г. на Столичен общински съвет) и Наредба на Столичен общински съвет за предоставяне на концесии (приета с Решение № 1 по Протокол № 26 от 03.04.1997 г., изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г. на Столичен общински съвет)

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община
  • Относно: Обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-8284/08.10.2020 г. относно отмяна на Наредба за концесиите на Столичен общински съвет и Наредба на Столичен общински съвет за предоставяне на концесии

По електронен път:

  • На електронна поща:  a.petrova@sofia.bg
  • Относно: Обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-8284/08.10.2020 г. относно отмяна на Наредба за концесиите на Столичен общински съвет и Наредба на Столичен общински съвет за предоставяне на концесии

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 13.10.2020 г. до 13.11.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

  • Доклад с рег. № СОА20-ВК66-8284/08.10.2020 г. относно отмяна на Наредба за концесиите на Столичен общински съвет (приета с Решение № 621 по Протокол № 60 от 29.09.2005 г. на Столичен общински съвет) и Наредба на Столичен общински съвет за предоставяне на концесии (приета с Решение № 1 по Протокол № 26 от 03.04.1997 г., изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 50 от 09.11.1998 г. на СОС)

5. Координати за връзка:

  • Александра Петрова – юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки и конциесии“;
  • Електронна поща: a.petrova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.