Програма за изграждане на паркинги с частни инвестиции на територията на Столична община

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4733/15.06.2020 г. относно приемане на „Програма за изграждане на паркинги с частни инвестиции на територията на Столична община" и Мотивирано предложение и редактирана "Програма за изграждане на паркинги с частни инвестиции на територията на Столична община" от Георги Георгиев – общински съветник
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

„Програма за изграждане на паркинги с частни инвестиции на територията на Столична община“

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Силвия Христова, Николай Стойнев, д-р Георги Георгиев, Ивайло Петков, Карлос Контрера – общ. съветници
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4733/15.06.2020 г. относно приемане на „Програма за изграждане на паркинги с частни инвестиции на територията на Столична община“ и Мотивирано предложение и редактирана "Програма за изграждане на паркинги с частни инвестиции на територията на Столична община" от Георги Георгиев – общински съветник

По електронен път:

  • На ел. поща:  ir.dimitrov@sofia.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4733/15.06.2020 г. относно приемане на „Програма за изграждане на паркинги с частни инвестиции на територията на Столична община“ и Мотивирано предложение и редактирана "Програма за изграждане на паркинги с частни инвестиции на територията на Столична община" от Георги Георгиев – общински съветник

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 14.09.2020 г. до 14.10.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Иво Димитров – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“
  • Тел. за връзка 02/9377338
  • Ел. поща: ir.dimitrov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ОТ: