Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

СЪОБЩЕНИЕ
 

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4857/4/01.09.2020 г. относно приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината
в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: Николай Стойнев, Георги Георгиев, Ботьо Ботев, Стефан Марков, Карлос Контрера, Диана Тонова и Иван Таков
 • Относно: Обществени консултации по Доклад рег.№ СОА20-ВК66-4857/4/01.09.2020 г. относно приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

По електронен път:

 • На ел. поща:  ir.dimitrov@sofia.bg
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4857/4/01.09.2020 г.  относно приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 01.09.2020 г. до 01.10.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

 1. Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4857/4/01.09.2020 г. относно приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала
 2. Проект на решение
 3. Доклад за цялостна предварителна оценка на въздействието
 4. Проект на Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

5. Координати за връзка:

 • Иво Димитров – юрисконсулт  в дирекция „Секретариат на СОС“;
 • телефон за връзка: 02/9377338;
 • електронна поща: ir.dimitrov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.