Наредба за организация на движението на територията на Столична община (НОДТСО)

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4888/19.06.2020 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г. на Столичен общински съвет, последно изменена с Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на СОС)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (НОДТСО)

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“
  • Относно: Обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4888/19.06.2020 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

По електронен път:

  • На e-mail: v.zaharieva@sofia.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4888/19.06.2020 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 19.06.2020 г. до 20.07.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

  • Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4888/19.06.2020 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г. на Столичен общински съвет, последно изменена с Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на СОС)

5. Координати за връзка:

  • Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция "Секретариат на СОС"
  • Е-mail: v.zaharieva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


С ПИСМО № СОА20-ВК66-4888-[7]/12.10.2020 г. Карлос Контрера - общински съветник, оттегля подписа си от Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4888/19.06.2020 г.