План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 година

СЪОБЩЕНИЕ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 година.

1. Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител: деловодството на Столична община, ул. "Московска" № 33
По електронен път: на следните e-mail адреси: rnoeva@sofia.bg и mnestorova@sofia.bg.

2. Форма на обществената консултация:

Писмена консултация

3. Период на консултацията:

30 (тридесет) дни

Дата на откриване: 21.11.2019 г.
Дата на приключване: 21.12.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

Доклад, Приложения към доклада и Проект на решение

5. Вносители: 

Йоана Христова, зам.-кмет на Столична община и
Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столична община

6. Лице за контакти: 

Ренета Ноева-Истилянова и Мария Несторова

6. Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички постъпили становища и коментари ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.
 ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА:


СПРАВКА за отразяване на становища относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 година

Публикувано на: 27.12.2019 г.