Проект на решение на СОС за организационно преструктуриране и оптимизиране функциите на ОП "Туризъм"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: 

Проект на решение на СОС за организационно преструктуриране и оптимизиране функциите на ОП "Туризъм"

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. "Оборище" № 44, ет. 3
 • На вниманието на: Г-н Иво Маринов – Директор на ОП „Туризъм“
 • Относно: Обществени консултации по проект на решение на СОС за организационно преструктуриране и оптимизиране функциите на ОП "Туризъм"

По електронен път:

 • Ел. поща: opto@info-sofia.bg
 • На вниманието на: Г-н Иво Маринов – Директор на ОП „Туризъм“
 • Относно: Обществени консултации по проект на решение на СОС за организационно преструктуриране и оптимизиране функциите на ОП "Туризъм"

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни, от 25.07.2019 г. до 25.08.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

 • Доклад изх. № СОА19-ВК66-5825/17.07.2019 г. от доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община, до Столичен общински съвет
 • Проект за решение на Столичен общински съвет
 • Органиграма

5. Координати за връзка:

 • Иво Маринов – директор на ОП „Туризъм“
 • Христо Ганков – началник на отдел „Категоризация и контрол” и завеждащ "Човешки ресурси" на ОП „Туризъм”

  тел. за връзка 02 943 47 28
  ел. поща: opto@info-sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.