Програма за допълнение на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015 – 2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели фини прахови частици с размер до 2,5 микрона и полициклични ароматни въглеводороди

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ и "Обществено обсъждане" с предмет:

Проект на „Програма за допълнение на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015 – 2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели фини прахови частици с размер до 2,5 микрона и полициклични ароматни въглеводороди.“

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: Йоана Христова – зам.-кмет на Столична община.
 • Относно: Обществени консултации по проекта на „Програма за допълнение на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015 – 2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели фини прахови частици с размер до 2,5 микрона и полициклични ароматни въглеводороди.“

По електронен път:

 • На ел. поща: t_polimerova@sofia.bg
 • На вниманието на: Теодора Полимерова – директор на д-я "Климат, енергия и въздух"
 • Относно: Обществени консултации по проекта на „Програма за допълнение на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015 –2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели фини прахови частици с размер до 2,5 микрона и полициклични ароматни въглеводороди.“

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации
 • Обществено обсъждане на 15.07.2019 г. от 18,00 до 20,00 часа, в сградата на Столичната община, ул. "Московска" № 33, зала № 5.

3. Период на консултацията: 14 (четиринадесет) дни, от 01.07.2019 г. до 15.07.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

 • Доклад с рег. № СОА19-ВК66-4298/30.05.2019 г.
 • Проект на решение
 • Проект на „Програма за допълнение на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015 – 2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели фини прахови частици с размер до 2,5 микрона и полициклични ароматни въглеводороди.“

5. Координати за връзка:

 • Теодора Полимерова – директор на д-я "Климат, енергия и въздух“, тел. за връзка: 02/904 1362; ел. поща:  t_polimerova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


МАТЕРИАЛИ
от проведеното обществено обсъждане на 15.07.2019 г. по Проект на „Програма за допълнение на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015 – 2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели фини прахови частици с размер до 2,5 микрона и полициклични ароматни въглеводороди“

1. Протокол

2. Присъствен списък (със заличени колона 4 и 5 в съответствие с изискванията на регламента за защита на лични данни)