Правила за работа на Столична програма „Култура”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”,
приети от Столичен общински съвет с Решение № 444 по Протокол № 57 от 12.07.2018 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, пл. "Славейков" № 4
  • На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура", Координатор на Столична програма "Култура".
  • Относно: Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”, приети от Столичен общински съвет с Решение № 444 по Протокол № 57 от 12.07.2018 г.

По електронен път:

  • На ел. поща: dko_so@mail.bg
  • На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура", Координатор на Столична програма "Култура".
  • Относно: Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”, приети от Столичен общински съвет с Решение № 444 по Протокол № 57 от 12.07.2018 г.

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 14 (четиринадесет) дни – от 07.06.2019 г. до 21.06.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Биляна Балева – юрисконсулт на дирекция "Култура", тел.: 02/987-28-27, ел. поща: dko_so@mail.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.