Програма "Културно наследство" на Столична община за подпомагане собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Програма "Културно наследство" на Столична община за подпомагане собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Програма "Културно наследство" на Столична община за подпомагане собствениците на недвижими културни ценности
за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Сердика“ № 5 – партер, деловодство, Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО
  • На вниманието на: Николай Каменов директор на Дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“ на НАГ
  • Относно: Обществени консултации по Програма "Културно наследство" на Столична община за подпомагане собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.

По електронен път:

  • На електронна поща: nkamenov@sofia-agk.com
  • На вниманието на: Николай Каменов  директор на Дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“ на НАГ
  • Относно: Обществени консултации по Програма "Културно наследство" на Столична община за подпомагане собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни  от 16.04.2019 г. до 15.05.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • арх. Николай Каменов – директор на Дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“ на НАГ
  • Тел. за връзка 02/9238299
  • Ел. поща: nkamenov@sofia-agk.com

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.