Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община (докладът за програмата не е разглеждан от Столичния общински съвет, поради изтичане на мандат 2015 - 2019)

Предложението за Пограмата не е разглеждано и не е прието от Столичния общински съвет, поради изтичане на мандат 2015 - 2019.СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Доклад с вх. № СОА19-ВК66-1525/21.02.2019 г. относно приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община с вносители Карлос Контрера, Станчо Станков, Виолета Тодорова,Станил Станилов, Димитър Антов - общински съветници
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта
и отглеждането на деца на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – Фронт офис
  • На вниманието на: Карлос Контрера, Станчо Станков, Виолета Тодорова, Станил Станилов, Димитър Антов – общински съветници
  • Относно: Обществени консултации по приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община

По електронен път:

  • На ел. поща: ----------
  • На вниманието на: Карлос Контрера, Станчо Станков, Виолета Тодорова, Станил Станилов, Димитър Антов – общински съветници
  • Относно: Обществени консултации по приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни, от 08.03.2019 г. до 07.04.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

  • Доклад с вх. № СОА19-ВК66-1525/21.02.2019 г. относно приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община с вносители Карлос Контрера, Станчо Станков, Виолета Тодорова, Станил Станилов, Димитър Антов - общински съветници;
  • Проект на решение;
  • Мотиви;

5. Координати за връзка:

----------

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.