Наредба за определяне на размера на местните данъци

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ №33, партер – Фронт офис
 • На вниманието на: Дончо Барбалов – Зам.-кмет „Финанси и стопанска дейност“
 • Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на Столичен общински съвет

По електронен път:

 • На ел. поща: r.davidova@sofia.bg
 • На вниманието на : Дончо Барбалов
 • Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

2. Форма на обществена консултация:

 • Писмени консултации

3. Период на консултацията:

 • 14 (четиринадесет) дни, от 4 декември 2018 г. до 17 декември 2018 г.

4.  Съдържание на документацията:

5.  Координати за връзка:

 • Росица Давидова – главен специалист в дирекция „Общински приходи“
 • Телефон за връзка 02/9041281
 • Ел. поща: r.davidova@sofia.bg

6.  Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вид, в който са постъпили.