Програма „Навън“ – за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда – площадка „Мавзолей“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на ПРОГРАМА „НАВЪН“ – ЗА ПОДКРЕПА НА ВРЕМЕННИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ИНСТАЛАЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА – ПЛОЩАДКА „МАВЗОЛЕЙ“

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, пл. "Славейков" № 4
  • На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура", координатор на Столична програма "Култура"
  • Относно: Приемане на ПРОГРАМА „НАВЪН“ – ЗА ПОДКРЕПА НА ВРЕМЕННИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ИНСТАЛАЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА – ПЛОЩАДКА „МАВЗОЛЕЙ“

По електронен път:

  • На ел. поща: dko_so@mail.bg
  • На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура", координатор на Столична програма "Култура"
  • Относно: Приемане на ПРОГРАМА „НАВЪН“ – ЗА ПОДКРЕПА НА ВРЕМЕННИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ИНСТАЛАЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА – ПЛОЩАДКА „МАВЗОЛЕЙ“

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 17.07.2018 г. до 17.08.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка: 

  • Надежда Семова, ст. експерт в дирекция "Култура"
  • Ел. поща: dko_so@mail.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА ОТ:


ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения и становища по приемане на Програма „Навън“ – за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда – Площадка „Мавзолей“