Устройствен правилник на Общински културен институт „Театър София”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане и утвърждаване на Устройствен правилник на Общински културен институт „Театър София” и
отмяна на действащия Устройствен правилник, приет с Решение № 51/23.05.2001 г. на Столичен общински съвет.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, пл. "Славейков" № 4
 • На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура"
 • Относно: Приемане и утвърждаване на Устройствен правилник на Общински културен институт „Театър София”

По електронен път:

 • На ел. поща: dko_so@mail.bg
 • На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура"
 • Относно: Приемане и утвърждаване на Устройствен правилник на Общински културен институт „Театър София”

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 04.07.2018 г. до 04.08.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

 • Биляна Балева – юрисконсулт на дирекция "Култура"
 • Тел.: 02/987-28-27
 • Ел. поща: dko_so@mail.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.