Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., Решение № 178 по Протокол № 63 от 15.04.2010 г., изм. и доп. с Наредба за общинската собственост – приета с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, пл. "Славейков" № 4
 • На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура"
 • Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

По електронен път:

 • На ел. поща: dko_so@mail.bg
 • На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура"
 • Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 21.06.2018 г. до 21.07.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

 • Доклад с рег. № СОА18-ВК66-4484/21.06.2018  г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., Решение № 178 по Протокол № 63 от 15.04.2010 г., изм. и доп. с Наредба за общинската собственост, приета с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.
 • Проект на решение
 • Мотиви

5. Координати за връзка:

 • Биляна Балева – юрисконсулт на дирекция "Култура"
 • Тел.: 02/987-28-27
 • Ел. поща: dko_so@mail.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.