Столична община обявява 3 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти (ПИ) в обект: "Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на части от ПИ, попадащи в улица в частта на о.т.7-о.т.8 към о.т.9 между кв. 10 и кв. 11, м. "Цариградско шосе-7-11 км", за осигуряване транспортен достъп до УПИ 111-34,517,6229, кв. 11, р-н "Младост"

 

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява 3 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на части от поземлени имоти (ПИ), във връзка с реализацията на обект: "Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на части от ПИ, попадащи в улица в частта на о.т.7-о.т.8 към о.т.9 между кв. 10 и кв. 11, м. "Цариградско шосе-7-11 км", с цел осигуряване на транспортен достъп до УПИ 111-34,517,6229, кв. 11, район "Младост", гр. София, съгласно действащо ЧЗРП на м. бул. "Цариградско шосе-7-11 км", както следва:

    Заповед № СОА23-РД40-119 от 28.08.2023 г. на кмета на Столичната община
    Заповед № СОА23-РД40-120 от 28.08.2023 г. на кмета на Столичната община
    Заповед № СОА23-РД40-121 от 28.08.2023 г. на кмета на Столичната община

14.09.2023