Район „Слатина" обявява провеждане на обществено обсъждане: Обект КПИИ за „Модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне – гара Биримирци“, „гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна“, „гара София – гара Елин Пелин“ и „гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник“

ОБЯВЛЕНИЕ

На 08.05.2024 г. от 17.00 ч. в стая № 308 на 3-ти етаж в сградата на районната администрация на бул. „Шипченски проход“ № 67 ще се проведе представяне на: Обект КПИИ за „Модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне – гара Биримирци“, „гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна“, „гара София – гара Елин Пелин“ и „гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник“, за проект „Развитие на железопътен възел София“:  „Подучастък № 4 и № 17 – от км 5+532 до км 7+574“ – Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за формиране на УПИ III „за жп ареал“, УПИ IV „за жп ареал“, УПИ V „за жп ареал“, УПИ VI „за жп ареал“, УПИ VII „за жп ареал“, УПИ VIII „за жп ареал“, УПИ IX „за жп ареал“, УПИ X „за БДЖ“, УПИ XI „за движение и жп ареал“, УПИ XII „за река и жп ареал“ и УПИ XIII „за жп ареал“ – кв. 94, м-сти „Христо Ботев“ и „СПЗ „Слатина север“, СО – район „Слатина“; изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I „за складово-производствена спедиторска дейност, ж.п. ареал и контейнерен терминал“ и УПИ II „за административно обслужване и складово-ремонти дейности, контейнерен терминал и ж.п. ареал“ – кв. 94, м-сти „Христо Ботев“ и „СПЗ „Слатина север“, СО – район „Слатина“, и на УПИ III-810,806,858 и УПИ „за озеленяване“ – кв. 3, м-ст „СПЗ „Слатина юг”, СО – район „Слатина“, от км 5+532 до км 7+574 на железопътен участък „гара София – гара Елин Пелин“ за проект „Развитие на железопътен възел София“.

 Желаещите да се запознаят предварително с проекта могат да го направят в работно време в стая № 216, 2-ри етаж, в сградата на СО – район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67.

Заповед РСЛ24-РД09-211 от 30.04.2024 г. на кмета на район "Слатина"
План 1
План 2

30.04.2024