Район „Младост“ обявява провеждане на обществено обсъждане на: Проект за ПУП-ИПРЗ в обхват на кв. 3-А, нов УПИ VIII-76„за ЖС“, ПИ с идентификатор 68134.4082.76 по КККР, район „Младост“, СО, съгласно чл. 22, ал. 4 от ЗУТ


ОБЯВЛЕНИЕ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ”, обявява, че на основание чл. 22, ал. 4, във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, чл. 4, ал. 1, т. 3, чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на Административен съд – София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. е издадена Заповед № РМЛ24-РД09-131/05.03.2024 г. на кмета на СО – район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Проект за ПУП-ИПРЗ в обхват на кв. 3-А, нов УПИ VIII-76„за ЖС“, ПИ с идентификатор 68134.4082.76 по КККР, район „Младост“ – СО, съгласно чл. 22, ал.4  от ЗУТ.
Представянето на проекта ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 12.03.2024 г. от 17:30 часа.
Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.
Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:
https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m2cb6d0870b5cf28fb3fafc708079877d ,
който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 05.03.2024 г.
Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 25.03.2024 г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.
Заключителната дискусия ще се проведе на 28.03.2024 г. от 17:30 ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.
Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.
Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:
https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mf103d31da2ca8af85819c672af58d8d9 ,
който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 22.03.2024 г.
Заповедта и проекта са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО – район „Младост“, адрес: ж.к. "Младост-3", ул. „Свето Преображение” № 1. Проектът ще бъде публикуван най-малко 7 дни преди датата на представянето на интернет страниците на Столична община – район „Младост“, направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.


Заповед РМЛ24-РД09-131/05.03.2024 г. на кмета на СО – район „Младост“
Извадка от ПРЗ
Обяснителна записка
Проект за ПУП
 


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ:

 

05.03.2024