Район „Връбница” съобщава за представяне на Проект за изменение на ПУП – ИПР за изграждане на връзка на II метродиаметър на метрото в София с депо „Обеля“ и нова метростанция до жп линията София – Кюстендил, р-н „Люлин“ и р-н „Връбница“, м. Северен парк-Гробищен парк-Бакърена фабрика, м. ж.к. "Обеля-1“; ИПР на УПИ III-1754 и създаване на нови УПИ III-2933

Район „Връбница” съобщава за представяне на проект за изменение на ПУП – Изменение на плана за регулация (ИПР) за изграждане на връзка на Втори метродиаметър на метрото в София с депо „Обеля“ и нова метростанция до жп линията София – Кюстендил, район „Люлин“ и район „Връбница“, м. Северен парк – Гробищен парк – Бакърена фабрика, м. ж.к. "Обеля-1“; изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ III-1754 и създаване на нови УПИ III-2933 – „за производствено-складова дейност“ и УПИ Х-„за транспортно-обслужващи дейности“, кв. 3, м. „Складово-производствена зона "Модерно предградие" – "Обеля“, район „Люлин“, на 24.01.2023 г. от 18:00 ч. в сградата на СО – район „Връбница“, ет. 4, зала 402, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Надежда 3“, ул. „Хан Кубрат“, бл. 328, вх. Б.

В срок до 17:00 часа на 10.02.2023 г. могат да се подават писмени становища по проекта, които да се адресират до Кмета на СО – район „Връбница”. Становищата се подават в деловодството на СО – район „Връбница”, с адрес: гр. София, бул. "Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б, етаж 1, стая № 101, както и на info@vrabnitsa.bg. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.


Заповед № РВР22-РД56-240/20.12.2022 г. на кмета на район „Връбница“

21.12.2022