Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане на изготвен "Проект за ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатори 02659.2235.105 и 02659.2235.106 по КККР, за създаване на нови УПИ І-106 „за ЖС”, УПИ ІІ-106 „за ЖС”, УПИ ІІІ-105 „за ЖС”, УПИ ІV-105 „за ЖС” и УПИ V-105 „за ЖС” от нов кв.18, м. „в.з. Бели брег”


ОБЯВЛЕНИЕРайон "Банкя" –  СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на  Административен  Съд – София по адм. д. 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26/14.01.2021 г., съобщава, че е издадена Заповед № РД 09-230/15.04.2024г.  на кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане на изготвен: „Проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатори 02659.2235.105 и 02659.2235.106 по КККР, за създаване на нови УПИ І-106 „за ЖС”, УПИ ІІ-106 „за ЖС”, УПИ ІІІ-105 „за ЖС”, УПИ ІV-105 „за ЖС” и УПИ V-105 „за ЖС” от нов кв.18, м. „в.з. Бели брег”; изменение на плана за улична регулация (ИПУР) между о.т.494 и о.т.76 и при о.т.78 от м. „в.з. Бели брег”, план за улична регулация (ПУР) за създаване на нова улица по о.т.494а - о.т.494б - о.т.494в - о.т.77а - о.т.78а - о.т.80 - о.т.81 - о.т.82, като о.т.77 и о.т.78 от м. „в.з. Бели брег” се заличават; план-схеми по чл. 108 от ЗУТ за части ВиК и Вертикално планиране”.

Представянето на Проекта ще се състои на  22.04.2024г. (понеделник) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.
След представянето на Проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1 или по електронната поща bankya@bankya.bg . Становища, постъпили след определения срок – 17:00 ч.  на 13.05.2024 г., не се разглеждат.
С Проекта за  изменение  на план за  регулация и застрояване (ПРЗ), предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район "Банкя", като допълнителна информация по нея, във времето за изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на СО – район "Банкя", и Юлия Акълиева  – гл. специалист, отдел УТКРКС в СО – район "Банкя".
Заключителната дискусия ще се проведе на 17.05.2024 г. (петък) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски “ № 1.

Заповед № РД 09-230/15.04.2024 г.  на кмета на район "Банкя"

18.04.2024