Провеждане на процедура за избор на Съвет на децата

ПОКАНА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

В Столичната община постъпи писмо с рег. № СОА24-ДИ09-216/19.03.2024 г. от областния управител на област София относно организиране и провеждане на процедура на общинско ниво за избор на членове на Съвета на децата.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на Организация на обединените нации (ООН) за правата на детето и Закона за закрила на детето. Мнението на членовете на Съвета на децата се взима при: Разработването и реализирането на политики и програми за закрилата и развитието на децата; Обсъждането на предложения до държавни институции и местни власти за развитие на образованието, детското здравеопазване, културните интереси и свободното време на децата; Популяризиране на правата на децата и по всички други въпроси от интерес за децата.

В Съвета на децата участват по двама представители (титуляр и заместник) на административните области в страната, има 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в Република България. За членове на Съвета на децата могат да бъдат включени кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години.
Кандидатстването се осъществява чрез попълване на Формуляр за кандидатстване и Мотивационно писмо, които можете да откриете в прикачените файлове.
Срокът за подаване на документите за кандидатстване за членове на Съвета на децата е 24.05.2024 г.
Изборът на членове на Съвета на децата се извършва по утвърдена от председателя на ДАЗД Процедура. Със същата може да се запознаете по-долу.
Кандидатите могат да подават попълнените документи в деловодството на Столична община, с придружително писмо, адресирано до Кмета на Столична община.

За повече информация може да се обърнете към Снежана Янчева, главен експерт в дирекция „Образование“, Столична община, на тел.: 02/843-54-91, e-mail: snezhana.yancheva@sofia.bg.

    
Документи за кандидатстване:
Формуляр
Мотивационно писмо
Процедура за избор на членове на Съвета на децата

01.04.2024