Приемане на увеличение на щатната численост в общински културни институти и регионални културни институти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на увеличение на щатната численост в общински културни институти и регионални културни институти.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. "Московска" № 33, партер – фронтофис;
  • На вниманието на: г-н Мирослав Боршош, председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие;
  • Относно: Приемане на увеличение на щатната численост в общински културни институти и регионални културни институти.

По електронен път:

  • На ел. поща: miroslav.borshosh@sofia.bg
  • Относно: Приемане на увеличение на щатната численост в общински културни институти и регионални културни институти.

2. Форма на обществената консултация: 

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 14 (четиринадесет) дни – от 26.04.2024 г. до 09.05.2024 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

ел. поща: miroslav.borshosh@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.