Столична община съобщава Заповед № СОА23-РД43-2/03.07.2023 г. на кмета на СО, с която се отменя ЗАПОВЕД № СОА22-РД40-142/03.11.2022 г. на кмета на СО, за принудително отчуждаване на поземлен имот, попадащ в обхвата на обект: „Улица в участъка от о.т. 315 до о.т. 312“, м. „Люлин – 2. м.р.“, район „Люлин“, град София

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община съобщава Заповед № СОА23-РД43-2/03.07.2023 г. на кмета на СО, с която се отменя ЗАПОВЕД № СОА22-РД40-142/03.11.2022 г. на кмета на СО, издадена на основание по чл. 25, ал. 2 от ЗОС, за принудително отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.4356.507 (незастроен), с площ 293 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР за имота от 20.12.2018 г., попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: „Улица в участъка от о.т. 315 до о.т. 312", м. „Люлин – 2 м.р.", район „Люлин", гр. София.

Заповед № СОА23-РД43-2/03.07.2023 г.

10.07.2023