Столичната община обявява открит конкурс за възлагане на дейностите по възпроизводство – залесяване през 2023 г., в горските територии, собственост на Столична община, в териториалния обхват на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – София”

Публикувано на 10.05.2023 г.
 


Публикувано на 30.03.2023 г.

 

Протокол от работата на комисия, назначена със Заповед № СОА23-РД91-100/02.03.2023 г.

 


Публикувано на 27.03.2023 г.

Заповед  № СОА23-РД09-836/24.03.2023 г. за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител от проведен открит конкурс, обявен със Заповед № СОА23-РД09-499/13.02.2023 г.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ
 


Столичната община обявява открит конкурс за възлагане на дейностите по възпроизводство – залесяване през 2023 г., в горските територии, собственост на Столична община, в териториалния обхват на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – София”, в района на действие на Регионална дирекция по горите – София, съгласно условията на Заповед № СОА23-РД09-499/13.02.2023 г.

На основание чл. 15, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Решение № 254 по Протокол № 33 от 20.05.2021 г. на Столичния общински съвет.


Приложения:

13.02.2023