Столична община обявява конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга на частен доставчик, а именно: „Дом за стари хора „Зона Б-5“, с основни дейности: „Резидентна грижа (за лица в надтрудоспособна възраст)“, „Информиране и консултиране (като специализирана услуга)“ на територията на Столична община, с адрес: Район „Възраждане“, ж.к. „Зона Б-5“, бл. 4

СТОЛИЧНА ОБЩИНА


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 64  от Закона за социалните услуги и чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и със Заповед № СОА23-РД09-1170/12.05.2023 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

За възлагане предоставянето на социалната услуга  на частен доставчик, а именно: „Дом за стари хора „Зона Б-5“, с основни дейности: „Резидентна грижа (за лица в надтрудоспособна възраст)“, „Информиране и консултиране (като специализирана услуга)“ на територията на Столична община, с адрес: Район „Възраждане“, ж.к. „Зона Б-5“, бл. 4

І. Условия за участие в конкурса:

1. В конкурса могат да участват:
1.1. Български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;
1.2. Физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
1.3. Лицата по т. 1.1 и т. 1.2. следва да притежават издаден лиценз от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги за предоставяне на социалната услуга  „Дом за стари хора „Зона Б-5“, с основни дейности: „Резидентна грижа (за лица в надтрудоспособна възраст)“, „Информиране и консултиране (като специализирана услуга)“.
1.4. Кандидатите да са създали и предоставят същия вид социална услуга – предмет на възлагането, имащи минимум едногодишен опит в предоставянето ѝ.

2. В конкурса НЕ може да участва кандидат, който:
● е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;
● е в ликвидация;
● е лишен от право да упражнява търговска дейност;
● чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 1 – 6 при условията на чл. 148, ал. 4 от Закона за социалните услуги;
● чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ;
● има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
● е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите, e като за юридическите лица, това изискване се отнася за всички членове на управителните и контролните им органи, освен ако не е реабилитиран.
● вследствие на процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездна финансова помощ, е обявен в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договори и задължения;
● е в положение на конфликт на интереси;
● има парични задължения към Столична община.

3. Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено пред Столична община промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса в 7-дневен срок от настъпването им, като прилага и съответните документи, които ги доказват.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

1. Да разполагат с квалифициран персонал за управление и качествено предоставяне на социалната услуга „Дом за стари хора „Зона Б-5“, с основни дейности: „Резидентна грижа (за лица в надтрудоспособна възраст)“, „Информиране и консултиране (като специализирана услуга)“. Кандидатът следва да разполага както с основни и препоръчителни специалисти, които да осъществяват дейности по ръководство и предоставяне на социалната услуга, така и със служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите. Квалификацията на служителите и специалистите следва да съответства на тази, която се изисква/допуска за посочените длъжности.
2. Да представят Програма за управление и предоставяне на социалната услуга и Програма за развитие на качеството на предоставяната социална услуга.

ІІІ.  Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга  „Дом за стари хора „Зона Б-5“, с основни дейности: „Резидентна грижа (за лица в надтрудоспособна възраст)“, „Информиране и консултиране (като специализирана услуга)“  на частен доставчик на територията на Столична община:
1. Частният доставчик на социалната услуга, следва да организира, ръководи и контролира цялостната дейност в социалната услуга „Дом за стари хора“ на територията на Столична община.
2. Целевата група за предоставяне на социалната услуга са лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване.
3. Дейностите, която следва да се осъществява в  "Дом за стари хора", е резидента грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания:
- „Резидентна грижа (за лица в надтрудоспособна възраст)“ е дейност за осигуряване на място за настаняване на лица в надтрудоспособна възраст и в зависимост от индивидуалните потребности – за осигуряване на 24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие на лицата или за осигуряване на подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот;
- „Информиране и консултиране (като специализирана услуга)“ е дейност за изследване и разбиране заедно с лицето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, и запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.
4. Частният доставчик е необходимо да съблюдава и прилага стандартите и критериите за качество на социалната услуга.
5. Капацитетът на "Дом за стари хора" е 85 (осемдесет и пет) места.
6. Доставчикът организира услугата с персонал и численост на персонал в т.ч. – директор, социален работник, лекар, психолог, рехабилитатор, трудотерапевт, счетоводител, домакин – касиер, медицинска сестра, работник кухня,, социален асистент, работник поддръжка, фризьор/шофьор, пазач/невъоръжена охрана, съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността и Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга  „Дом за стари хора „Зона Б-5“, с основни дейности: „Резидентна грижа (за лица в надтрудоспособна възраст)“, „Информиране и консултиране (като специализирана услуга)“, утвърдена от изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и други приложими подзаконови нормативни актове.

ІV. Финансиране и начин на предоставяне на средствата.

1. Финансовото участие от страна на Столична община се изразява в предоставяне на парични средства от общинския бюджет, съобразно субсидия от държавния бюджет, съгласно приетите от Министерския съвет за съответната календарна година финансови стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности.
2. Стандартът за финансиране на делегираната от държавата дейност услуга  „Дом за стари хора „Зона Б-5“, с основни дейности: „Резидентна грижа (за лица в надтрудоспособна възраст)“, „Информиране и консултиране (като специализирана услуга)“ на територията на Столична община от 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г. е в размер на 14 338 лв. за едно място за една година, съгласно Решение № 50/03.02.2022 г. на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г. При изменение на нормативния акт, Програмата за управление и предоставяне на социалната услуга и заплащането на частния доставчик подлежи на актуализация. Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално, считано от датата на влизане в сила на договора. Размерът на бюджета за следващите години ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година, съгласно Решение на Министерския съвет. При промяна на броя на местата в социалната услуга, водещ до промяна на средствата за издръжка, същите се коригират с анекс към договора.
3. Финансовите средства от утвърдения бюджет за дейността ще се предоставят ежемесечно на доставчика на социалната услуга след представяне и одобряване на Технически и Финансов отчет за социалната услуга, обект на настоящото възлагане, за месец, предхождащ текущия, придружени със съответната фактура.
4. Представената Програма за управление и предоставяне на социалната услуга включва Техническото и Финансовото предложение, предоставени от кандидатите с конкурсната документация, ги обвързва при спечелване на конкурса и представлява неразделна част от договора със Столична община. Промени могат да бъдат правени по параграфите с изричното уведомление от страна на частния доставчик на всяко полугодие. Други промени се извършват чрез анекс към сключения договор при:
• изменение на нормативната уредба;
• промяна на финансовите стандарти за делегираните от държавата дейности;
• промяна на вида или броя на местата в социалната услуга;
• предписания на контролни органи;
• непреодолима сила или непредвидени обстоятелства.
5. Частният доставчик представя месечни отчети по образец на направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания” и разходооправдателни документи за разходи, които съответстват на актуализираните Финансови предложения. Неусвоените средства в края на бюджетната година подлежат на връщане.
6. Кметът на общината осъществява контрол за законосъобразното разходване на предоставените средства на частния доставчик, като в случай на установени нарушения уведомява Агенцията за качеството на социалните услуги за извършване на проверка на основание чл. 71, ал. 2 от Закона за социалните услуги. При потвърждение на нарушенията при разходването на предоставените средства, кметът на общината прекратява договора за възлагане предоставянето на социалната услуга.
7. Частният доставчик няма право да използва предоставеното финансиране за други услуги, дейности и разходи извън посочените в договора за възлагане на предоставянето на социалната услуга, съгласно изискванията на чл. 65, ал. 3 от Закона за социалните услуги.
8. Неосигуряването на средства в държавния бюджет за издръжка на социалната услуга  „Дом за стари хора „Зона Б-5“, с основни дейности: „Резидентна грижа (за лица в надтрудоспособна възраст)“, „Информиране и консултиране (като специализирана услуга)“ на територията на Столична община, като делегирана от държавата дейност, освобождава Столична община от отговорност и води до прекратяване договора с частния доставчик.
9. Срокът за финансиране е 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора със спечелилия конкурса частен доставчик на социалната услуга.

V. Документи за участие:

1. Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга. Представяне на кандидатстващата организация – цели, сфери на дейност, реализирани договори/проекти за предоставяне на социални услуги през последната една година с посочване на срокове, финансиране, устойчивост.
2. Заверено копие от карта за идентификация по БУЛСТАТ и решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално състояние/ЕИК;
3. Удостоверение за наличие/липса на задължения пред НАП издадено след датата на обявлението (оригинал);
4. Удостоверение за наличие/липса на задължения пред общината по седалището на юридическото лице – издадено след датата на обявлението (оригинал).
5. Декларация/и, подписана/и от управителя, съответно от всички членове на управителния орган на кандидата, относно обстоятелствата по т. І, 2.
6. Лицензи, издадени от изпълнителния директор на Агенцията за качество на социалните услуги/социалната услуга, за която кандидатства – копие, заверено за вярност, подписано и подпечатано от кандидата;
7. Списък на работния капацитет на кандидата и документи, удостоверяващи квалификацията на служителите, с които разполага доставчика за организация, управление и предоставяне на услугата, съдържащ организационна структура, оперативно и финансово управление на услугата, квалификация на служителите, програми за обучение и отговорности на персонала – Приложение № 1 към конкурсната документация.
8. Техническо предложение по образец – Приложение № 2 и към конкурсната документация, което съдържа:
• Цели, принципи и задачи на услугата;
• Характеристика на целевата група на социалната услуга, оценка на очаквания брой преки и косвени бенефициенти;
• Очаквани резултати;
• Подробно описание на дейностите и график за осъществяване на социалната услуга;
• Инструменти за проверка на качеството на услугата;
• Мерки за защита на личните данни на потребителите на услугата.
9. Финансово предложение (в лева) по образец – Приложение № 3 към конкурсната документация, включващо детайлизирано описание на:
• Разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала;
• Разходи за издръжка;
• Подробна обосновка на разходите в свободен текст.
10. Програма за развитие на качеството на социалната услуга  „Дом за стари хора „Зона Б-5“, с основни дейности: „Резидентна грижа (за лица в надтрудоспособна възраст)“, „Информиране и консултиране (като специализирана услуга)“ на територията на Столична община за целия 5-годишен период на предоставяне на услугите.
11. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 4 от ЗСУ, подписана от представляващия на организацията – Приложение № 4.
12. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 5 от ЗСУ, подписана от представляващия на организацията – Приложение № 5.
13. Заверено копие от Годишния счетоводен баланс и от Отчета за приходите и разходите на кандидата за последните две години.
14. Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум).
15. Доказателства за репутацията на кандидата – Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалната услуга, от предишни възложители или от финансиращи организации и партньори, със задължително посочени адреси и телефони – от 1 до 3 броя в оригинал или заверено копие.
16. Банково удостоверение за банковата сметка, която ще бъде използвана за превеждане от Столична община на средствата за държавно делегираната дейност.

VІ. Дата, час и начин на  провеждане на конкурса:

1. Конкурсът ще се проведе неприсъствено за кандидатите на 07.07.2023 г. от 10:00 ч. от Комисия, назначена с моя заповед, която се състои от нечетен брой членове. В 14-дневен срок от провеждане на конкурса Комисията извършва оценка на кандидатите.
2. Конкурсът ще се проведе на два етапа:
Първи етап – Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не е предоставил всички изискващи се по т. V документи, е длъжен да ги представи в срок до 5 работни дни от поискването им от Комисията. Кандидат, който не отговаря на условията за участие и не е предоставил всички изискуеми документи, не се допуска до участие във Втория етап на конкурса и се отстранява.   
Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира представените програми от кандидатите за предоставяне на социалната услуга „Дом за стари хора“ по определените критерии в т. ІХ.
3. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване в Столична община.
4. Комисията съставя Протоколи за своята работа и класира участниците в конкурса. Когато член на Комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

VІІ. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите представят документите до 17:30 ч. на 06.07.2023 г. включително, в запечатан непрозрачен плик на хартиен и магнитен носител в един оригинален екземпляр и 2 (две) копия. Документите се подават лично в стая № 5 на деловодството на Столична община, на адрес: Гр. София, ул. “Московска” № 33 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес.
Предложения, получени след крайния срок, както и в незапечатани или скъсани пликове, няма да бъдат разглеждани.

VІІІ. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:

В срок до 3 работни дни от получаването на изготвените протоколи кметът на Столична община издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите кандидати в срок до 7 работни дни от издаването на заповедта.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите кметът на общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата Програма за развитие на социалната услуга – предмет на конкурса.

ІХ. Критерии за оценяване по методика – Приложение № 6 към конкурсната документация.

Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:

1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия – 10 точки.

2. Опит на кандидата в предоставянето на социалната услуга и репутация – 15 точки.

3. Квалификация на служителите за организация и управление на социалната услуга – 15 точки.

4. Финансова стабилност на кандидата – 5 точки.

5. Програма за управление и предоставяне на социалната услуга – 55 точки, като за:

5.1. Техническо предложение – 35 точки;

5.2. Финансовото предложение – 20 точки, в т.ч.:

5.2.1. Детайлност, приложимост на разработения план за разходване на средствата по параграфи и обоснованост на предложените разходи –15 точки.

5.2.1. Възможност за привличане на допълнителни средства – 5 точки.

                                                                                                                        Общ брой точки: 100

Всеки член от Комисията поставя индивидуални оценки, като крайният резултат на кандидата е средноаритметичен от резултатите на всички членове.
Кандидатите, получили краен резултат 50 и повече точки, се класират от Комисията в съответствие с получения от тях брой точки. Кандидатите, получили по-малко от 50 точки, се считат за неиздържали конкурса.

Х. Конкурсна документация:

Неразделна част от настоящата Заповед е Конкурсна документация, състояща се от:

1. Задание за предоставяне на социалната услуга „Дом за стари хора“.

2. Списък на работния капацитет и служителите, както и документи, удостоверяващи квалификацията на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услуга – образец Приложение № 1;

3. Формуляр за предоставяне на Техническо предложение – образец Приложение № 2;

4. Формуляр за предоставяне на Финансово предложение – образец – Приложение № 3;

5. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 4 от ЗСУ – Приложение № 4;

6. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 5 от ЗСУ – Приложение № 5;

7. Методика за оценяване – Приложение № 6;

8. Проектодоговор.

ХІ. Други специфични условия

Кандидатите могат да приложат допълнителни препоръки и писма за подкрепа от организации, удостоверяващи моралната и финансова подкрепа на кандидата за предоставяне на социалната услуга.

ХІІ. Прекратяване на процедурата.

1. В обявения срок няма постъпили предложения.

2. Всички предложения не отговарят на предварително обявените в тази документация условия.

3. Класираният на първо място кандидат откаже да сключи договор за възлагане управлението на социалната услуга „Дом за стари хора „Зона Б-5“, с основни дейности: „Резидентна грижа (за лица в надтрудоспособна възраст)“, „Информиране и консултиране (като специализирана услуга)“ и Възложителят не предложи сключване на договор със следващ класиран кандидат.

4. Отпадат основанията за провеждане на конкурса в резултат на съществени промени в обстоятелствата.

Конкурсната документация се предоставя безплатно на кандидатите за участие в конкурса в Деловодството на Столична община София, на адрес: Гр. София, ул. „Московска”  № 33 всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч., и е достъпна в електронен вариант на портала на Столична община.

За допълнителна информация – Венета Георгиева – гл. юрисконсулт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“, тел.: 02/80 35 922.

                                                                         


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

                    /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

22.05.2023