Столична община (СО) обявява 1 брой заповед на кмета на СО за отмяна на заповед за отчуждаване на поземлен имот, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.4333.735, попадащ в обхвата на обект: „Улица – тупик“, от о.т. 146б до о.т. 146в, кв. 103г“, район "Овча купел", град София

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) Столичната община (СО) обявява 1 брой заповед на кмета на СО за отмяна на отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.4333.395 (незастроен) с площ 113 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4333.735, съгласно скица-проект за изменение на КККР, находящ се в район „Овча купел”, по плана гр. София, попадащ в обхвата на обект: „Улица – тупик“, от о.т. 146б до о.т. 146в, кв. 103г“, град София.

Заповед № СОА23-РД43-3/21.12.2023 г.

22.01.2024