Столична община обявява Заповед № СОА23-РД40-198/21.12.2023 г. на кмета на СО, изменяща Заповед № СОА23-РД40-85/04.05.2023 г., както и Заповед № СОА23-РД40-200/21.12.2023 г., изменяща Заповед № СОА23-РД40-97/03.07.2023 г., изменена със Заповед № СОА23-РД40-88/04.05.2023 г. за отчуждаване на ПИ, в обект: „Ул. „Н. Хрелков“ в участъка от о.т. 67 до о.т. 59, район „Овча купел“

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) Столичната община (СО) обявява Заповед № СОА23-РД40-198/21.12.2023 г. на кмета на СО за изменение на Заповед № СОА23-РД40-85/04.05.2023 г. на кмета на СО (издадена на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС), както и  Заповед № СОА23-РД40-200/21.12.2023 г. на кмета на СО за изменение на Заповед № СОА23-РД40-97/03.07.2023 г. на кмета на СО, с която е изменена Заповед № СОА23- РД40-88/ 04.05.2023 г. (издадена на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС), за отчуждаване на поземлени имоти (ПИ), находящи се в район „Овча купел” по плана гр. София, попадащи в обхвата на обект: „Ул. „Николай Хрелков“ в участъка  от о.т. 67 до о.т. 59, район „Овча купел“, гр. София.

 Заповед № СОА23-РД40-198/21.12.2023 г. на кмета на Столичната община;
 Заповед № СОА23-РД40-200/21.12.2023 г. на кмета на Столичната община.

10.01.2024