Район “Красно село” обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" на “Правно обслужване и човешки ресурси” (ПОЧР)” в район “Красно село” – 1 позиция

На основание чл. 10а, ал. 1 от  Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РКС23-РД09-443/12.05.2023 г.

ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС:

1. За длъжността "началник-отдел" “Правно обслужване и човешки ресурси” (ПОЧР)” в район “Красно село” – Столична община – 1 позиция
Длъжностно ниво – 7

Наименование на длъжностното ниво – ръководно ниво 7Б, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността;

- образование – висше, степен „магистър”;
- област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки;
- направление – „Право“, квалификация “юрист” с придобита юридическа правоспособност;
- трудов стаж – минимум 4 години или минимален ранг –ⅠⅠⅠ младши;
- вид правоотношение – служебно.

3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • Опит в управлението на екип при решаване на административни казуси;
  • Да познава цялостната правнонормативна уредба в страната, особеностите в процесуалните действия при правна защита пред съдебните органи, нормативните актове на Столичен общински съвет. Да познава нормативната уредба, свързана със задълженията му като държавен служител – Закон за държавния служител и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, ЗОС, ЗУТ, ЗАНН, ЗГР, ЗОП и друга приложима нормативна уредба.
  • Компютърни умения – Word, Excel и специализирани софтуерни програми.

4. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на ТЕСТ за познания от професионалната област на длъжността и относно  администрацията, и интервю.

До интервю се допускат само кандидати, решили успешно теста.

  • На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

5. Необходими документи, които трябва да представят кандидатите за участие в конкурса:

  • Заявление за участие в конкурс​​​​​​ ​– Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС ;
  • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС – Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители ;
  • При подаване на документите по електронен път заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, трябва да са подписани от кандидатите с електронен подпис;
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  • Копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
  • Други документи по преценка на кандидата.

6. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Организиране и координиране на дейността в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ (ПОЧР). Изготвяне на  становища и разработване  на предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на администрацията, изготвяне на проекти на договори, заповеди и други административни актове, осъществяване на процесуално представителство. Правно обслужване на гражданите, управление на персонала, процесулна защита на правата и законните интереси на Столична община и на район „Красно село”.

Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, е 1390,00 лв. Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

7. Място и срок за подаване на документи:

Срок за подаване на документи от 15.05.2023 г. до 28.05.2023 г. вкл.

8. Документите се подават:

8.1. Лично или чрез пълномощник в 14-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на СО – район „Красно село“, гр. София, бул. "Цар Борис III" 124, Деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа или
8.2. на електронна поща office@krasnoselo.bg , a.panteleevska@krasnoselo.bg

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на СО  – район „Красно село“ –  на информационното табло, както и на електронната страница на СО – район „Красно село“.

За информация телефон: 02/8951116 – отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”, гл. експерт „Човешки ресурси“, или на електронна поща:  a.panteleevska@krasnoselo.bg

15.05.2023