Програма на Столична община за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите с План за действие

СЪОБЩЕНИЕ
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото съобщение уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на „Програма на Столична община за опазване, устойчиво ползване и 
възстановяване функциите на почвите с План за действие“

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. “Московска“ № 33, партер – фронтофис;
 • На вниманието на: г-жа  Десислава Билева – заместник-кмет по направление „Зелена система, екология и земеползване“;
 • Относно: Приемане на „Програма на Столична община за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите с План за действие".

По електронен път:

 • На ел. поща: l.petrunov@sofia.bg
 • На вниманието на: г-жа Десислава Билева – заместник-кмет по направление „Зелена система, екология и земеползване“;
 • Относно: „Програма на Столична община за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите с План за действие".

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 09.02.2023 г. до 10.03.2023 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

 • Лазар Петрунов – директор на дирекция „Околна среда“;
 • тел: 02/9377 585;
 • e-mail: l.petrunov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.