Инвестиционно предложение за: „Модернизация на съществуваща „Асфалтова база – Кремиковци“ в кв. „Ботунец“, район „Кремиковци“, Столична община, с възложител „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение:

„Модернизация на съществуваща „Асфалтова база –  Кремиковци“ в поземлен имот 68134.8275.58, кв. „Ботунец“, район „Кремиковци“, Столична община, с възложител „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

11.05.2023