СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В СОФИЯ

Софийска научно-практическа конференция

«Иновации, предизвикателства и тенденции

в обучението по безопасност на движението»

представяне на демонстрации/открит урок/ситуация/концерт

празник/кампания

в областта на обучението по безопасност на движението

 

ТЕМА 1:

Добри практики, иновативни методи за обучение по безопасност на движението в детските градини. Ефективни програми за обучение по безопасност на движението за възрастови групи  от детската градина. Кампании и детски празници с активно включване на родители

 

Допустими участници: детски градини – общински и частни – директор, педагог, Родителски актив

- подаване на заявление до 19  април 2019 г.  

- период на представяне на добрата практика в периода от м. май 2019 г.  до м. септември 2019 г. (включително)

ТЕМА 2:

Интерактивни методи, технология на обучението и организация на средата по безопасност на движение в училище, кампании и училищни състезания по приложно колоездене

 

Допустими участници: училища – общински, държавни, частни – директор, учител, преподавател по безопасност на движение, Училищно настоятелство, Ученически парламент

-  подаване на заявление до 19  април 2019 г. 

-  период на представяне на добрата практика в периода от м. май 2019 г.  до м. септември 2019 г. (включително)

 

Най-добрите практики (за училище и детска градина) ще бъдат представени на заключителен форум през м. октомври  2019 година и отличени с материални награди.

Заявление за участие се подават на адрес:

ул. “Московска” 33

До Заместник-кмет на СО

Председател на СБДДС


Заявление

 
Обява на сесия за програмно финансиране по Програма за опазване живота и здравето като участници в пътното движение за 2019 г.
 

1. Обява за кандидатстване

2. Формуляр за кандидатстване

3. Насоки за кандидатстване

4. Декларация за конфликт на интереси

5. Заявление образец – Приложение 

6. Таблица за административна проверка ПО 1 – за образователни институции, РА 

7. Таблица за административна проверка ПО 2 (НПО)

8. Таблица за оценка на проектни предложения 

9. Процедура

 Одобрени проекти – сесия 2018 г.

1. Одобрени проекти за финансиране на образователни институции и районни администрации

2. Одобрени проекти за финансиране на неправителствени организации

3. Проекти, които не се допускат  на  следващ  етап до оценка на ефективност

4. Проекти на образователни институции и районна администрация с по-нисък брой точки, които няма да бъдат финансирани поради изчерпване на финансовия ресурс

5. Формуляр за съдържателен и финансов отчет по ПО 1 (образователни институции и районни администрации)

6. Формуляр за съдържателен и финансов отчет  по ПО 2 (неправителствени организации)

7. Информация относно информираност и публичност

8. Лого на СБДДС

Годишен календарен план за 2018 г.

Отчет на дейността на СБДДС 2016 – 2018 година – презентация

Иновации, предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност на движението” – 5 октомври 2018 г. – презентация

Снимки от инициативата: "София – европейска столица на мобилността", 16 – 22 септември 2017 г."

 

ІV-та Софийска научно-практическа конференция "Иновации, предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност на движението"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

I. Обявяване на сесия за набиране на проектни предложения по приоритетни области и теми

1. Обява за кандидатстване

2. Формуляр за кандидатстване 2018 г.

3. Насоки за кандидатстване

4. Декларация за липса на конфликт на интереси

5. Декларация за лични данни

6. Заявление по образец

7. Таблица за административна проверка ПO 1  

8. Таблица за административна проверка ПO 2

9. Таблица за ефективност

10. Процедура при обявяване на сесия

II. Покана за участие в V издание на Софийската научно-практическа конференция "Иновации, предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност на движението"

1. Обява

2. Заявление за участие

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 8 ОТ ПРАВИЛНИКА НА СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В СОФИЯ (СБДДС)

 

 

ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ

Общинска програма за опазване на живота и здравето на децата като участници в пътното движение 2011 – 2020 година 
(приета с Решение № 209 от 14.04.2011 г. на Столичен общински съвет)