Заглавие Дата на публикуване
Район „Нови Искър“ обявява удължаване на срока за закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения за конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на стоматологичен кабинет, с. Войнеговци“ 05.08.2022
Столична община открива търг с явно наддаване № 5-СО-2022 г. за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци 04.08.2022
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост– помещения (манипулационни) 03.08.2022
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост 03.08.2022
„Пазари Изток” ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот (незастроен терен), находящ се в р-н “Студентски”, ул. “Акад. Стефан Младенов” със специфично предназначение: за детска площадка, преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности (павилиони), временен открит паркинг, площадка за автомивка с монтаж на инсталации, съоръжения и уредби 03.08.2022
Столична община обявява конкурс № 12-СО-2022 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, Район "Възраждане", ул. "Осогово" № 33 01.08.2022
“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали 28.07.2022
Район „Илинден“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на 113. СУ „Сава Филаретов“, бул. „Тодор Александров“ № 177, с предназначение – сграда за образование (училище) 27.07.2022
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на офис, подземен гараж и павилион 22.07.2022
Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене 22.07.2022