Заглавие Дата на публикуване
Район „Сердика” обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на общински имот – терен и прилежащи сгради – частна общинска собственост - терен и прилежащи сгради със специфично конкурсно условие: за детски център с игрище за минифутбол 20.07.2022
Район "Искър" обявява процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – публична общинска собственост 15.07.2022
“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за предоставяне за временно възмездно ползване на площ, представляваща външни части на трамвайни мотриси, собственост на дружеството, за осъществяване на реклама 13.07.2022
Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост – помещение (бърза закуска – кафе), кабинет № 22, кабинет № 27 и кабинет № 42А за извършване на медицинска дейност 13.07.2022
Район "Витоша" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ едноетажна сграда (бирария „Елените“), находяща се в Природен парк „Витоша“, местност Златните мостове със специфично конкурсно условие – заведение за бързо хранене – „фаст-фууд“ 11.07.2022
„Втора МБАЛ – София” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извършване на търговска дейност, предоставен и за управление на „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД, с предназначение за извършване на търговска дейност 11.07.2022
Район "Триадица" обявява удължаване на срока за подаване на оферти с 15 дни във връзка с конкурс, с предмет: "Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ триетажна сграда на Първа стоматологична поликлиника (Дентален център)" – кабинети 05.07.2022
Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот, публична общинска собственост, представляваща стоматологичен кабинет, находяща се на територията на район „Нови Искър“ – с. Войнеговци“ 05.07.2022
Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци“ 04.07.2022
„Метрополитен” ЕАД – Столична община обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първа, Втора и Трета линия 01.07.2022