Назад

„ДКЦ XXX – София” ЕООД обявява процедура по отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, с предназначение на имота за аптека (актуализирана дата за провеждане на конкурса)

1. Откривам процедура по отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, включен в капитала на „ДКЦ XXX – София” ЕООД, чрез публично оповестен неприсъствен конкурс, както следва:

Описание на имота: Имотът се състои от: Помещение – с площ от 31,80 кв. м (тридесет и един и осемдесет) кв. м, находящ се на партера в сградата, в която се помещава „ДКЦ XXX – София” ЕООД, с адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. 108.

Предназначение на имота: Имотът ще се ползва като Аптека.
Срок на наемане на имота: Три години, считано от датата на подписване на договор за наем.
Наемна цена: Минималната наемна цена е в размер на 783 (седемстотин осемдесет и три) лева без ДДС или 939,60 (деветстотин тридесет и девет лв. и 60 стотинки) лева с ДДС.

• В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота, а именно текущи консумативни разходи за електричество, отопление, вода и телефон и др„ както и разходите за охрана, които са за сметка на наемателя. Определянето на размера на консумативните разходи се извършва съгласно „Методически указания за начина на определяне и разпределение на консумативните разходи за всеки отделен обект “ – Приложение към Наредбата за общинские лечебни заведения.
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 29.01.2021 г. от 10:00 часа на следния адрес: град София, 1326, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, в сградата на „ДКЦ XXX – София” ЕООД.

• Цена на конкурсната документация – 30 лв. без ДДС и 36 лв. с ДДС, платима на регистратурата на „ДКЦ XXX – София” ЕООД, не по-късно от 12:00 ч. на 27.01.2021 г., до когато документацията може да бъде получена. В този срок кандидатите могат да извършат оглед на имота след предварителна заявка на тел. 0884016954, Анелия Илиева – технически секретар. Декларацията за оглед задължително се подписва от представител на Наемодателя. До оглед се допускат само кандидати, закупили конкурсната документация и извършили оглед на имота.

• Краен срок за подаване на офертите/документи за участие: до 12:00 ч. на 28.01.2021 г.

• Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100 лв., вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXX – София” ЕООД: IBAN: BG94BPBI79401061055302, ВIC: BPBIBGSF, Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД или на касата на дружеството.