Столична община открива публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, в район „Овча купел“, находящ се на ул. „Драгоман“ – за построяване на сграда

27.01.2022

Столична община открива публичен търг с явно наддаване № 1-СО-2022 за продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост

26.01.2022

"Пазари Запад" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на 1 (един) павилион, разположен на ул. “Щросмайер“, пред блок № 370

27.01.2022

”Метрополитен" ЕАД – Столична община обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от І, ІІ, и ІІІ линия

26.01.2022

Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, с предмет: “Организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 63. ОУ “Христо Ботев“

26.01.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост – помещение за стоматологичен кабинет, находящо се в с. Волуяк, район „Връбница“, ул. „Зорница“ № 32, като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурса по обява от 06.12.2021 г., на район „Връбница“

19.01.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурса по обява от 06.12.2021 г., на район „Връбница“, за обект – помещение за стоматологичен кабинет в 140. СУ „Иван Богоров“, ж. к. „Обеля – 2“

19.01.2022

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за временно възмездно ползване на площ за осъществяване на реклама, представляваща външни части на трамвайни мотриси

18.01.2022

„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем 1-И-ГО/2022 год., за срок от 3 години, на обекти, собственост на дружеството

17.01.2022

„Заводпроект” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти, гаражи и търговски обект

17.01.2022

„Софинвест“ ЕАД открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “Софинвест” ЕАД

14.01.2022

Район "Надежда" обявява публично оповестен конкурс за самостоятелен обект, находящ се на бул. „Ломско шосе“ № 79, на първи етаж в двуетажна сграда, заедно с пристройка към него, със специфично конкурсно условие – за търговска дейност

14.01.2022

"Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на гаражи, паркоместа и магазини

14.01.2022

"Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти в район "Възраждане"

14.01.2022

„Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на оборудван медицински кабинет (по стерилитет) № 22, находящ се на партерен етаж в сградата на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, гр. София, ул. ”Шейново” № 19, за срок от 3 (три) години

13.01.2022

Район „Подуяне" обявява конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, на територията на район „Подуяне” – СО – за извършване на търговска дейност

25.01.2022

Медицински център XXXI ЕООД, гр. Нови Искър, обявява търг за отдаване на обекти, находящи се в сградата на Центъра

12.01.2022

Район „Слатина” удължава срока с 15 дни за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот – за поставяне на преместваеми обекти

10.01.2022

„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: „Свободно помещение в АП "Дружба", представляващо склад с площ 132 кв. м, намиращо се в сграда с идентификатор 68134.1506.175.12 по скица от АГКК”

10.01.2022

"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение – аптека, находящо се на първи етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7

10.01.2022