Столична община обявява открит конкурс за възлагане на дейностите по възпроизводство – залесяване през 2021 г., в горските територии, собственост на Столична община в териториалния обхват на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – София”

01.02.2021

Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. ’’Освобождение” № 25, представляваща помещение за бюфет

01.02.2021

Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за лекарски кабинет на общопрактикуващ лекар, находящ се в с. Кокаляне, ул. „Старата чешма“, ет. 2 на делова сграда

01.02.2021

Столична община обявява търг с явно наддаване с продажбата на вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“

28.01.2021

„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, за оказване на неотложна медицинска помощ от звено за неотложна медицинска помощ

28.01.2021

„ДКЦ XXX – София” ЕООД обявява процедура по отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, с предназначение на имота за аптека (актуализирана дата за провеждане на конкурса)

26.01.2021

Район "Сердика" обявява конкурс за отдаване под наем на помещения (кабинети, гаражи и др.), находящи се на територията на района

25.01.2021

Район „Подуяне” удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост

23.01.2021

"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, намиращ се на сутеренен етаж в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София" ЕООД

20.01.2021

"Метрополитен” ЕАД – Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на следния обект: „Стационарни РИЕ (рекламно-информационни елементи) в 8 бр. метростанции от Трета метролиния на Софийското метро”

20.01.2021