„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на специфичен обем от помещенията в сградата на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, наричан „точка”, в който обем се монтират и разполагат всички необходими приспособления и устройства за излъчване на телевизионни предавания в същите помещения

23.03.2021

Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с площ 153 кв. м

22.03.2021

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

20.03.2021

Столична община обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община през 2021 г., в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство – София” и "Държавно ловно стопанство – Витиня", в района на действие на Регионална дирекция по горите – София

19.03.2021

„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на ½ от незастроен недвижим имот, находящ се в гр. София

19.03.2021

„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на самостоятелен обект (помещение) в сграда, със застроена площ от 161 кв. м, находящ се в гр. София

19.03.2021

Район "Люлин" обявява конкурс с предмет: "Организиране на ученическо столово хранене и ученическо бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Люлин“, за срок от 5 (пет) календарни години по обособени позиции"

17.03.2021

„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява продължаване на срока за подаване на оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

16.03.2021

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти – апартаменти и подземен гараж

16.03.2021

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

16.03.2021