Район „Сердика” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на СО - район „Сердика”

16.04.2021

Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в сградата на лечебното заведение: по 1 кв. м за поставяне на три броя кафеавтомати; 1 кв. м за поставяне на хладилна витрина за готови ястия; 2 кв. м за поставяне на автоматизирана машина за изпичане на закуски; кабинет № 33 за извършване на...

14.04.2021

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

13.04.2021

"Заводпроект” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

12.04.2021

Район „Банкя” удължава срока на публично оповестен конкурс с предмет: "Отдаване под наем на реална част от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Цар Симеон" № 1, представляваща част от партерен етаж на триетажна административна сграда – за поставяне на банкомат"

09.04.2021

Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци

02.04.2021

„ДКЦ 11 – София” ЕООД обявява продължаване на срока за подаване на оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

01.04.2021

Столична община обявява търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци

31.03.2021

Район "Оборище” обявява удължаване на срока с 15 календарни дни за подаване на оферти за участие в обявен конкурс с предмет: „Одаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи 4 (четири) броя магазини"

30.03.2021

Район "Нови Искър" обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно помещение с площ от 27,65 кв. м, заедно с 2,15 кв. м прилежащи идеални части от общите такива, разположено на втори етаж в двуетажен корпус от масивна сграда за търговия"

25.03.2021