Назад

Район „Подуяне” удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

СО – район „Подуяне” удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, на територията на район „Подуяне” – СО за извършване на търговска дейност, за следните обекти, за които в първоначално обявения срок е постъпила само една оферта за участие:

ОБЕКТ № 1 – 95. СОУ “Проф. Иван Шишманов” – ж.к. “Х. Димитър”, АпОС № 0401

Помещение – 15,56 кв. м.

Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: обектът ще бъде използван за стоматологичен кабинет. 

Начална конкурсна наемна цена: 187,19 лв. (сто осемдесет и седем лв. и деветнадесет ст.) без ДДС на месец.

ОБЕКТ № 2 – 42. ОУ “Хаджи Димитър” –  ж.к. “Х. Димитър”, АпОС № 0402

Помещение – 20,88 кв. м.

Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: обектът ще бъде използван за книжарница. 

Начална конкурсна наемна цена: 187,50 лв. (сто осемдесет и седем лв. и петдесет ст.) без ДДС на месец.

ОБЕКТ № 3 – ул. “Плакалница” № 51, ж.к. “Суха река”, АпОС № 0400

Помещение в полуподземен етаж – 42,85 кв. м.

Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: обектът ще бъде използван за книжарница.

Начална конкурсна наемна цена: 260,10 лв. (двеста и шестдесет лв. и десет ст.) без ДДС на месец.

ОБЕКТ № 7 – ж.к. „Суха река“, ул. „Александър Екзарх“, пред бл. 225, Районна схема: павилионна група 40.

Терен, представляващ част от тротоар – 6,48 кв. м.

Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: разполагане преместваем обект по утвърден от гл. архитект на гр.София типов павилион на фирма „Статус 1“ АД, представляващ Павилион № 40-02, предназначен за разпространение на печатни произведения и продажба на пакетирани захарни изделия, алкохол, безалкохолни напитки и цигари.

Начална конкурсна наемна цена: 384,00 лв. (триста осемдесет и четири лв.) без ДДС на месец.

СО – район „Подуяне” кани всички заинтересовани лица да участват в конкурса.

Цена на конкурсната документация – 30,00 лв. (тридесет лв.) с вкл. ДДС.

Размер на гаранцията за участие в конкурса е 100,00 лв. (сто лв.)

Краен срок за закупуване на конкурсна документация – 17,00 ч. на 08.02.2021г.

Място на закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17:00 ч. на 08.02.2021 г.

Обявлението се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) – за класиране в УА на район „Подуяне“ и 1 (един)–- за прилагане в досието на конкурса. 

Място за подаване на оферти – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.

Конкурсът ще се проведе на 09.02.2021 г. от 10:00 ч. в стая 321, етаж ІІІ в сградата на районна администрация „Подуяне”.

Адрес на организатора – гр. София , ул. „Плакалница” № 51.

Телефони за информация – 8146 151, 8146 168.

 

 

ЕВА  МИТОВА

КМЕТ НА РАЙОН “ПОДУЯНЕ”