Район „Връбница” обявява, че се изменя срокът за подаване на документи, както денят и часът за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурса за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, обявен с обява от 10.11.2021 г., с предназначение – за открит разсадник

30.12.2021

Район „Връбница” обявява, че в конкурса за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, обявен с обява от 10.11.2021 г., се изменя срокът за подаване на документи, както денят и часът за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурса, с предназначение – за поставяне на метален шкаф за захранващ ТВ блок

30.12.2021

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап и тролейбуси за продажба на бройка

29.12.2021

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост – част от сграда, помещение към трафопост, с площ от 54 кв. м, разположен в с. Волуяк, ул. “Победа“, с конкурсно условие – за стопанска дейност

23.12.2021

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, сграда, с предназначение за стопанска дейност, със застроена площ от 30 кв. м, с. Мрамор, район „Връбница“, ул. „Иван Вазов“

23.12.2021

Район „Илинден“ обявява отдаване под наем на части от имот – терени публична общинска собственост – за разполагане на 10 бр. преместваеми обекти по одобрена план-схема на територията на „Западен парк – представителна част“

22.12.2021

Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – общинска собственост, представляващ част от сграда – с площ от 20,70 кв. м, цялата със застроена площ 91,00 кв. м, находяща се в с. Горни Богров, ул. „Трети март“ № 12, с предназначение – за стоматологичен кабинет

20.12.2021

Столична община обявява публично оповестен конкурс за учредяване на срочно и възмездно право на строеж върху недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ-III – спортен комплекс, кв. 13 по РП на м. „Люлин 6 м.р.“

13.12.2021

Столична община обявява публично оповестен конкурс за учредяване на безвъзмездно и срочно право на ползване на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Люлин“, да се ползва за спортни дейности

13.12.2021

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

10.12.2021