Заглавие Дата на публикуване
Район „Слатина” обявява конкурс с предмет: "Отдаване под наем на две обособени части от имот – публична общинска собственост, на терен с обща площ от 2,00 (два) кв. м за поставяне на две самостоятелни машини, едната за топли напитки и кафе и втора за студени напитки и закуски, находящи се във входното предверие на триетажната административна сграда на СО – район „Слатина” 02.11.2020
Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на преместваем обект – павилион 02.11.2020
Столична община обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община през 2020 г., в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство – София” и "Държавно ловно стопанство – Витиня", в района на действие на Регионална дирекция по горите – София 30.10.2020
„Метрополитен” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следния обект: „Стационарни РИЕ (рекламно-информационни елементи) в 8 метростанции от Третата линия на Софийското метро” (прекратен) 30.10.2020
Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – общинска собственост – за разполагане на преместваем обект – павилион за услуги и търговска дейност 29.10.2020
Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на реална част от имот – частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион 27.10.2020
„Пета МБАЛ – София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект за операционна и кабинет 26.10.2020
„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект – помещение, състоящо се от салон и прилежаща към него тераса 26.10.2020
„ДКЦ XVII – София“ ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещение, находящо се в сградата с административен адрес: бул. “Евлоги Георгиев“ № 108 за медицински кабинет – II етаж (кабинет 211) 23.10.2020
„ДКЦ XVII – София“ ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещения (аптека, стоматологичен кабинет и др.), находящи се в сградата с административен адрес бул. “Евлоги Георгиев“ № 108 21.10.2020