Заглавие Дата на публикуване
"Метрополитен" ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от I метродиаметър и II метродиаметър 28.02.2020
Район "Триадица" продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс 28.02.2020
ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ обособена част от сутеренния етаж на административната сграда, за разкриване на търговско помещение (кафе), заедно с площ от вътрешния двор, за разполагане на маси за консумация на открито 27.02.2020
Столична община обявява открит конкурс за възлагане на дейностите по възпроизводство – залесяване през 2020 г. в горските територии, собственост на Столична община в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство – София” (обявено класиране на участниците) 26.02.2020
ВиК ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на ВиК ЕАД гр. София 26.02.2020
„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост – кабинети и помещения 26.02.2020
Район “Овча купел” обявява конкурс за отдаване на терени за поставяне на преместваеми обекти (павилиони) 26.02.2020
Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот, представляващи помещения за здравни услуги в с. Мрамор 25.02.2020
"Метрополитен" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следния обект: "Рекламни места в метровагоните на Софийското метро" 20.02.2020
„ДКЦ II – София” ЕООД обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, с предназначение за аптека, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен 19.02.2020