Назад

Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на реални части от имот в улична регулация, публична общинска собственост, находящ се в м. ”Разсадника – Бежанци”, бул. ”Ал.Стамболийски” пред блокове 51 и 52, за разполагане на преместваеми обекти

 

СО – район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, при условията на чл. 55 от ЗУТ, на реални части от имот в улична регулация, публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Красна поляна”, м. ”Разсадника – Бежанци”, бул. ”Ал. Стамболийски” пред блокове 51 и 52, за разполагане на преместваеми обекти, съгласно одобрена от гл. архитект на Столична община схема при специфични конкурсни условия, които не могат да бъдат променяни,  както следва:

1. Терен с № 7,5 с площ от 16,00 кв. м, находящ се на бул. ”Ал. Стамболийски” пред блокове 51 и 52 по индивидуален проект, със специфично конкурсно условие на обекта – за народни занаяти, с начална наемна цена от 80,00 лв., без ДДС (5,00 лв. за кв. м)

2. Терен с № 7,6 с площ от 16,00 кв. м, находящ се на бул. ”Ал. Стамболийски” пред блокове 51 и 52 по индивидуален проект, със специфично конкурсно условие на обекта – за народни занаяти, с начална наемна цена от 80,00 лв., без ДДС (5,00 лв. за кв. м)

3. Терен с № 7,7 с площ от 16,00 кв. м, находящ се на бул. ”Ал. Стамболийски” пред блокове 51 и 52 по индивидуален проект, със специфично конкурсно условие на обекта – за народни занаяти, с начална наемна цена от 80,00 лв., без ДДС (5,00 лв. за кв. м)

4. Терен с № 7,8 с площ от 16,00 кв. м, находящ се на бул. ”Ал. Стамболийски” пред блокове 51 и 52 по индивидуален проект, със специфично конкурсно условие на обекта – за народни занаяти, с начална наемна цена от 80,00 лв., без ДДС (5,00 лв. за кв. м)

5. Терен с № 7,9 с площ от 16,00 кв. м, находящ се на бул. ”Ал. Стамболийски” пред блокове 51 и 52 по индивидуален проект, със специфично конкурсно условие на обекта – за народни занаяти, с начална наемна цена от 80,00 лв., без ДДС (5,00 лв. за кв. м)

6. Терен с № 7,10 с площ от 4,00 кв. м, находящ се на бул. ”Ал. Стамболийски” пред блокове 51 и 52 по индивидуален проект, със специфично конкурсно условие на обекта – за парфюмерия, с начална наемна цена от 28,00 лв., без ДДС (7,00 лв. за кв. м)

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, от 14.07.2020 г. до 24.08.2020 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 – деловодство от 14.07.2020 г. до 24.08.2020 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС.

Гаранция за участие в  конкурса: 200 лв.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Заседателна зала на 25.08.2020 г. от 10:00 часа.

Телефон за връзка: 02 9 217 225; 02 9 217 241.

 

КМЕТ НА РАЙОН “КРАСНА ПОЛЯНА”: ………/П/……..

                                             /ИВАН ЧАКЪРОВ/