Район "Панчарево" продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в Конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на реални части от недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Панчарево“, за поставяне на преместваеми обекти – за търговски дейности

16.05.2019

Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – частна общинска собственост, със специфично предназначение "за сладкарница"

14.05.2019

"Втора многопрофилна болница за активно лечение – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извършване на търговска дейност и извънболнична медицинска помощ, предоставени за управление на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД

13.05.2019

Район "Надежда" открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, на свободни нежилищни имоти, терени публична общинска собственост

09.05.2019

„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за определяне наемател на помещение/кабинет за медицинска/дентална/медико-дентална и други, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД дейности

07.05.2019

Район "Младост" удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на общински имот, публична общинска собственост

30.04.2019

"ДКЦ V - София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на три обекта, намиращи се в сградата

30.04.2019

"ДКЦ V - София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 2 помещения за оказване на дентална медицинска помощ

30.04.2019

"ДКЦ XXX - София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственос,т на помещение, представляващо част от имот в Клинична лаборатория в сградата на "ДКЦ XXX - София" ЕООД

30.04.2019

Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, намиращ се в ж.к. „Надежда - 4 част“

30.04.2019