"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение – кабинет

20.12.2019

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост – помещение за стоматологичен кабинет в 140. СУ „Иван Богоров“, ж.к. „Обеля 2“

20.12.2019

„ДКЦ ХХІV – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имоти и помещения, с предназначение – кабинети, санитарен магазин, аптека, терен за поставяне на кафе машина и др.

19.12.2019

Район “Овча купел” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, разположен в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, представляващ ученически стол, с площ 102 кв. м (отменен)

16.12.2019

Район „Люлин” обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, които са части от имоти, публична общинска собственост, представляващи помещения в училища и в административната сграда на СО – район „Люлин“

16.12.2019

Район „Овча купел” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, разположена в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, представляващ ученически бюфет, с площ 102,00 кв. м (отменен)

16.12.2019

Район „Овча купел” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, разположено в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, представляващ 49,00 кв. м ученически бюфет (отменен)

16.12.2019

Район „Банкя” обявява конкурс за отдаване под наем на част от помещение в сграда – частна общинска собственост, находящ се в район „Банкя", УПИ IV – за поща и курортно бюро

12.12.2019

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обект (кафе-аператив), със застроена площ от 91 кв. м, находящ се в гр. София, р-н “Студентски”, м. “Младост 1"

09.12.2019

Район "Надежда" обявява конкурс за провеждане на търг на незастроен имот (терен) – частна общинска собственост, с АОС 3176/19.02.2018 г., находящ се в гр. София, р-н „Надежда“, м. ж.к. "Надежда 1а и 1б“, кв. 245, УПИ VIII-96, със специфично конкурсно условие – имотът да бъде отдаден под наем за обслужваща дейност съгласно предвидените възможности по чл. 55 от ЗУТ

09.12.2019