Район "Красно село" обявява удължаване на срока на конкурс за отдаване под наем на свободен – нежилищен имот – частна общинска собственост, на ъгъла на бул. „Генерал Тотлебен” и бул. „Пенчо Славейков” с предназначение „обществена тоалетна“

14.03.2019

"Метрополитен" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на свои обекти

13.03.2019

Район „Средец“ удължава срока за публично оповестен конкурс за 17 броя самостоятелни преместваеми обекти - павилиони - по одобрена локална схема

11.03.2019

„ВиК” ЕАД, гр. София, обявява търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи: товарен автомобил марка ПЕЖО – ФУРГОН, товарен автомобил марка МАН, къртач и ремарке

11.03.2019

„ДКЦ XX - София” ЕООД обявява провеждане на конкурс за определяне на наемател на: 5 бр. гаражни клетки, находящи се в сградата на „ДКЦ XX - София” ЕООД, с площ от 136,17 кв. м

07.03.2019

Столична община обявява открит конкурс за възлагане на дейностите по възпроизводство - залесяване в горските територии в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство „София'' в района на действие на Регионална дирекция по горите - София съгласно проектираните мероприятия в лесоустройствения ѝ проект (обявено класирането на участниците)

05.03.2019

“Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета, складове), находящи се на пазари „Римска стена“, „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Бъкстон“, „Княжево – Звездица“ и “Сребърна“

05.03.2019

“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

05.03.2019

“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Княжево – Звездица“, „Павлово“ и в район „Студентски“

05.03.2019

"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект – заведение за хранене, включващ помещения № 4 и № 14, намиращи се на 1. етаж в сградата

28.02.2019