Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на правото на собственост върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ в район „Оборище“, представляващ самостоятелен обект в сграда – апартамент

05.09.2018

“Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с площ 3 832 кв. м, находящ се в гр. София, р-н „Връбница”, за жилищно строителство и трафопост

05.09.2018

Район „Подуяне” обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти – частна общинска собственост, на територията на район „Подуяне“

04.09.2018

Район „Връбница” отлага датата за разглеждане и оценяване на предложенията за конкурс относно: "Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Връбница“, ж.к. „Обеля 2"

28.08.2018

Район „Подуяне” обявява конкурс: „Столово хранене в бюфети – 2018“ за организиране на ученическо столово хранене в бюфет в общински училища на територията на район ”Подуяне”

24.08.2018

"ДКЦ XIV – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на две помещения – кабинети, находящи се в дясното крило на първи етаж в сградата на дружеството

23.08.2018

"Първа МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинет за осъществяване на медицинска дейност (ОПЛ)

23.08.2018

Район „Връбница” отлага датата за разглеждане и оценяване на оферти за конкурс относно отдаване под наем на части от недвижим имот

23.08.2018

Район „Банкя” удължава срока на обявения публично оповестен конкурс с предмет: "Отдаване под наем на преместваем обект за тотопункт"

22.08.2018

Район „Люлин” обявява конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово хранене" в общинските училища на територията на района

20.08.2018